Praktijkreglement

Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij je graag vooraf enige informatie geven.

Wij vragen jou om:

 • Je afsprakenkaartje bij elke behandeling mee te nemen.
 • Je verzekeringspolis na te lezen, zodat je weet wat je vergoed krijgt van je zorgverzekeraar. Indien de kosten niet meer vergoed worden door je verzekering zal het betreffende bedrag bij je in rekening worden gebracht. Je blijft verantwoordelijk voor deze gemaakte kosten!
 • Vanuit hygiënisch oogpunt steeds zelf een grote handdoek mee brengen.
 • Indien je wordt doorgeschakeld naar het antwoordapparaat graag je naam en telefoonnummer duidelijk in te spreken. Wij bellen je dezelfde dag nog terug. Indien je na sluitingstijd belt word je de eerstvolgende dag teruggebeld.
 • Afmeldingen minimaal 24 uur voorafgaand aan de behandeling door te geven.
 • In de wachtruimte plaats te nemen tot je door ons persoonlijk wordt opgehaald.
 • Begrip te hebben wanneer je enkele minuten moet wachten. We weten dat je tijd hebt moeten vrijmaken voor een behandeling, dus we proberen een wachttijd te vermijden.
 • Je verwachtingen ten aanzien van de behandelingen kenbaar te maken.
 • Aan te geven of je een voorkeur hebt voor een therapeut.
 • In je eigen belang vragen te blijven stellen en de veranderingen in je klachtenbeeld bij iedere nieuwe behandeling aan te geven, dus ook de ongemakken die je thuis of op het werk ondervindt. Deze informatie geeft ons meer inzicht in je aandoening.
 • Ter ondersteuning van het behandeleffect onze adviezen serieus te nemen en op te volgen.

Wat staat je te wachten?

 • De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek waarbij we je klachten inventariseren. Aan de hand hiervan wordt een specifiek op je aandoening gericht behandelprogramma opgesteld en met jou besproken.
 • Naast de algemene fysiotherapie hebben de in onze praktijk werkzame fysiotherapeuten zich bekwaamd en gespecialiseerd in een deelgebied van de fysiotherapie en/of specifieke aandoening(en).
 • Afgaande op de diagnose van de verwijzend arts of uw eigen hulpvraag, ben je ingepland bij diegene waarvan verwacht wordt dat deze de meest effectieve behandeling kan bieden voor deze klachten.
 • Indien in een bepaald stadium van de therapie je klachtenbeeld aanleiding geeft tot heroverweging van het behandelplan, kan de therapeut besluiten advies in te winnen bij een collega. Door deze wijze van werken wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige deskundigheid in onze praktijk.
 • Tijdens afwezigheid van je behandelend fysiotherapeut kun je door een collega uit onze praktijk behandeld worden, dit gaat uiteraard in overleg.
 • Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en steeds op het juiste moment de therapie aan te passen aan de veranderingen in je klachtenbeeld hoeft niet elke behandeling precies hetzelfde te zijn.
 • Je wordt uitgenodigd om je mening te geven over alle zaken die je behandeling aangaan. Wij stellen ons open voor constructieve kritiek waarbij het uitgangspunt is om zowel voor jou als voor ons een nog betere en efficiëntere wijze van patiëntenbehandeling te verkrijgen.
 • Wij toetsen doorlopend de patiënttevredenheid. Je kunt gevraagd worden om anoniem een enquête in te vullen na afsluiting van de behandeling. Het invullen hiervan kost je ongeveer 6 minuten.
 • Zonder jouw toestemming zullen wij geen informatie over je aandoening aan anderen dan je verwijzend arts geven.

Wij gaan ervan uit dat je je kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking.

Privacyreglement

Ter ondersteuning van een goed onderzoek, behandelplan en behandeling wordt er een elektronisch patiëntendossier bijgehouden. In dit dossier staan belangrijke medische en persoonlijke gegevens, op de registratie van deze gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden vastgelegd, de personen die toegang hebben tot het dossier, en het recht dat de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger zijn dossier kan inzien.

Buiten de Wet Bescherming Persoonsgegevens is er ook een privacyreglement van toepassing:

 • Naast je behandelend fysiotherapeut heeft ook een aantal andere personen toegang tot je dossier. Dit zijn de andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve medewerkers. Voor allen geldt een geheimhoudingsplicht.
 • Je hebt het recht om je dossier in te zien. Indien je van mening bent dat er onjuiste gegevens in je dossier staan, dan kun je vragen deze te wijzigen of te verwijderen.
 • Er worden alleen gegevens in je dossier opgeslagen die van belang zijn voor je behandeling.
 • Indien je gegevens van belang zijn voor wetenschappelijk onderzoek of voor onderwijs, kan hiervan pas gebruik gemaakt worden na jouw schriftelijke toestemming, en in geanonimiseerde vorm.
 • Er zal aan derden geen gegevens worden verstrekt, tenzij jij of jouw wettelijke vertegenwoordiger daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 • Na beëindiging van je behandeling wordt je dossier digitaal nog tenminste 15 jaar opgeslagen. Daarna kan het worden vernietigd.
 • Indien je van mening bent dat er ten aanzien van je gegevens op een onjuiste manier met de Wet op de Persoonsgegevens of dit reglement wordt omgegaan, kun je gebruik maken van de klachtenregeling zoals elders op deze website is aangegeven.