Achterhoekfysio, DBM Achterhoek, Den Besselder en All Star Judo, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Achterhoekfysio, DBM Achterhoek, Den Besselder en All Star Judo houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Achterhoekfysio, DBM Achterhoek, Den Besselder en All Star Judo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door { Achterhoekfysio, DBM Achterhoek, Den Besselder en All Star Judo } verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan { Achterhoekfysio, DBM Achterhoek, Den Besselder en All Star Judo } de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door { Achterhoekfysio, DBM Achterhoek, Den Besselder en All Star Judo } opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door { Achterhoekfysio, DBM Achterhoek, Den Besselder en All Star Judo } verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan { Achterhoekfysio, DBM Achterhoek, Den Besselder en All Star Judo } de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door { Achterhoekfysio, DBM Achterhoek, Den Besselder en All Star Judo } opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door { Achterhoekfysio, DBM Achterhoek, Den Besselder en All Star Judo } verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan { Achterhoekfysio, DBM Achterhoek, Den Besselder en All Star Judo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door { Achterhoekfysio, DBM Achterhoek, Den Besselder en All Star Judo } opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door { Achterhoekfysio, DBM Achterhoek, Den Besselder en All Star Judo } verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Achterhoekfysio, DBM Achterhoek, Den Besselder en All Star Judo  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

{ Achterhoekfysio, DBM Achterhoek, Den Besselder en All Star Judo } bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

DBM Achterhoek – Achterhoekfysio – Den Besselder – All Star Judo

7025 CM Halle

info@dbmachterhoek.nl

info@achterhoekfysio.nl

 

nekklachtenJe bent of je kent vast iemand met die het heeft: nekklachten. Het is een klacht die zo vaak voorkomt, dat de fysiotherapeut er vaak mee in aanraking komt. Heb jij last van nekklachten? Dan is het belangrijk om zelf ook proactief aan de gang te gaan met je klachten. De fysiotherapeuten van Achterhoek Fysio kunnen je helpen om de klachten aan te pakken. Dit vergt alleen wel consistente aanpassingen van bijvoorbeeld je houding. Hieronder lees je drie tips hoe je zelf een begin kan maken om je nekklachten aan te pakken.

Tip 1: Blijf bewegen

Het is heel erg logisch dat je anders gaat bewegen als je last hebt van gebieden zoals je nek. Toch is het heel erg belangrijk dat je blijft bewegen. Voorkom hierbij krampachtige bewegingen, want dit kan de pijn alleen maar verergeren. Maak rustige bewegingen met je nek en schouders om je spieren in beweging te houden.

Tip 2: Houding, houding en houding

Het kan echt niet vaak genoeg gezegd worden, maar je houding is cruciaal bij het verminderen van nekklachten. Waarschijnlijk weet je dat dit heel erg belangrijk is, maar om je eraan te houden is vaak lastig. Probeer je ervan bewust te zijn dat je je schouders laag houdt en rechtop blijft zitten. Als je dit consequent doet, zal je merken dat je klachten waarschijnlijk al wat minder zullen worden. Het proberen waard dus!

Tip 3: Blijf niet te lang met je klachten lopen

Een keer een stijve nek of wat last in je schouders, dat kennen we allemaal wel. Soms het dit ook weer vanzelf over. Maar besef je dat deze klachten ook lang aan kunnen houden. Blijf daarom nooit te lang met nekklachten rondlopen. Bij Achterhoek Fysio kunnen we samen kijken hoe we jouw klachten kunnen verminderen. Laat ons je dus helpen!